LRQA เริ่มต้นได้อย่างไร

เราก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เพื่อสนองตอบมาตรฐานคุณภาพแรก BS 5750 ซึ่งก่อตั้งโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

เราเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานรายแรกที่ได้รับความเชื่อถือให้ออกใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เราได้รับความเชื่อถือดังกล่าวจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติสำหรับหน่วยงานออกใบรับรอง ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งสหราชอาณาจักร (UKAS)

LRQA - ผู้นำระดับโลกในระบบการจัดการ

LRQA เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ตอบสนองธุรกิจในความต้องการด้านการประเมิน กว่า 25 ปีมานี้ บุคลากรของเราเป็นแถวหน้าในทุกครั้งของการพัฒนาครั้งใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการประเมินอิสระเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้

ในวันนี้ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถวางใจให้เราช่วยเหลือวางระบบและการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม โดยมีมุมมองเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

และแน่นอนว่า LRQA จะไม่หยุดยั้งอยู่เพียงเท่านี้ เราเริ่มทำงานกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ธุรกิจจะต้องเผชิญหน้าต่อไปในอนาคตแล้ว