ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน

ISO 50001 คืออะไร

ISO 50001 คือ มาตรฐานใหม่ในด้านระบบการจัดการพลังงานระดับสากล (EnMS) ซึ่งเป็น EnMS ระบบแรกในโลกที่พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานระดับชาติและภูมิภาคต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน EN 16001 ระบบ EnMS ในมาตรฐาน ISO 50001 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบระบบการจัดการที่เป็นที่เข้าใจอยู่ก่อนแล้วและได้รับการนำไปปฏิบัติโดยองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก หลักบริหารงานคุณภาพ "Plan-Do-Check-Act" ของเดมมิ่งเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับมาตรฐานนี้ เช่นเดียวกันกับกรณีของมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

องค์การ ISO คาดการณ์ว่ามาตรฐานนี้จะสามารถกำหนดแนวทางการใช้พลังงานของโลกได้ถึง 60%

ใครบ้างที่สามารถใช้ ISO 50001

มาตรฐาน ISO 50001 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้องค์กรทุกแห่งสามารถนำไปดำเนินงานได้ โดยไม่คำนึงถึงขนาด ภาคกลุ่ม หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ทำไม ISO 50001 ถึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

แรงขับเคลื่อนองค์กรของการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 มีดังนี้:    

 • ช่วยเหลือองค์กรให้สามารถใช้งานสินทรัพย์ที่สิ้นเปลืองพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างความโปร่งใส/การสื่อสารในด้านการจัดการทรัพยากรพลังงาน
 • สนับสนุนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการพลังงาน
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินผลและจัดลำดับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานใหม่ ๆ 
 • วางกรอบการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงการจัดการพลังงานสำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การบูรณาการกับระบบการจัดการองค์กรที่มีอยู่

ประโยชน์ของ ISO 50001

วิธีการของ LRQA มอบผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมผ่านการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการโครงการที่เป็นแบบแผน และการสื่อสารที่ชัดเจนซึ่งมีรากฐานที่แข็งแกร่งที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมงานระดับโลกของเรา

 • การลดค่าใช้จ่ายด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะมอบความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • การลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการลดการปล่อยมลพิษซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การปรับปรุงความเห็นพ้องด้านกำลังการผลิต
 • การสร้างความเป็นระเบียบแบบแผนให้แก่นโยบาย
 • ความสะดวกในการบูรณาการกับมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ผ่านระบบ PRISM ของ LRQA
 • การโยกย้ายที่แนบเนียนจากมาตรฐาน EN 16001 สู่มาตรฐาน ISO 50001

เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ก้าวของกระบวนการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เราทำงานกับลูกค้าของเราและองค์กรที่กำกับดูแล และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนของผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการของเราที่จัดเตรียมไว้จะรับประกันว่าการรับรองมาตรฐานของคุณจะมีความคุ้มค่าและเกิดอุปสรรคต่อองค์กรของคุณน้อยที่สุด

ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน ISO 50001 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและประโยชน์ที่มีต่อองค์กรของคุณ

ดาวน์โหลดภาษาไทย

ISO 50001 การแนะแนว

ดาวน์โหลด