ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ISO 14001 คือข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความสำคัญและจัดการได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจตามปกติของคุณ

การรับรองสู่มาตรฐาน ISO 14001 ช่วยให้คุณจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งมั่นลดมลภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ISO 14001 สามารถปรับใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม บริการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ของเราจะช่วยให้คุณแสดงพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้เห็น

ISO 14001:2015 อินโฟกราฟิก

ISO 14001:2015 ออกเผยแพร่ ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง